SIPA Animation Contest 2009

SIPA Animation Contest 2009 จะจัดออกมาในรูปแบบการ Pitching คือ
การที่ผู้ประกอบการหรือนักศึกษามี Idea การผลิตผลงานแต่ไม่มีทุนสนับสนุนโครงการ
สามารถนำโครงการของตัวเองมานำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ชิงทุนต่อยอดไอเดียมากกว่า
600,000บาท